Skip to main content

คำถามที่พบบ่อย

  • เงื่อนไขการจอง
    เงื่อนไขการจอง
    ลูกค้าสามารถมาถึงล่าช้ากว่าเวลานัดได้ไม่เกิน 15 นาที หากมาไม่ตรงเวลา กรุณาแจ้งให้ร้านอาหารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที มิฉะนั้นการจองของคุณจะถูกยกเลิก

Hours

CHI Izakaya Bar & Dining 
มื้อกลางวัน 11.30 น. - 14.30 น.
มื้อค่ำ 18.00 น. - 22.00 น.

KAEN Teppanyaki & Grill 
มื้อกลางวัน 11.30 น. - 14.30 น.
มื้อค่ำ 18.00 น. - 22.00 น.

SEIFU Omakase Bar 
มื้อกลางวัน 11.30 น. - 14.30 น. 
มื้อค่ำ 18.00 น. - 22.00 น.

MIZU Sake Bar & Sake Garden
17.00 น. - 24.00 น. 

สำรองที่นั่ง